Co je SNOOKER systém?

SNOOKER byl pro mně jen zábavou až do roku 2016. Tehdy jsem se zúčastnil prvního turnaje v Praze a zažil pár turnajů v Třebíči. Byl a dodnes pro mne je naprosto nepochopitelný systém celého Snookeru a ČMBS.

Naprostý chaos v organizacích, www stránkách... Neskutečné. Sport který ve světě patří k TOP sportům je u nás popelkou a nechtěným dítětem, navíc jej řídí lidé, kteří tomu vůbec nerozumí, případně není jejich hlavním zájmem vývoj snookeru CZ. Prošel jsem si pár diskuzí na face boku, zažil pár hádek při turnajích i problémy s alkoholem a drogami. Bohužel i to je snooker cz. Poté, co jsme s Arenií snooker academy dodělali zázemí, začala mne trápit myšlenka co s tím?

Nechce se mně na turnajích sem tam probírat problémy snookeru, chce to radikálnější řešení. Jenže nikdo spolu nekomunikuje. Neexistuje žádná viditelná snaha o zlepšení snookeru cz.

A tak přišla myšlenka na založení těchto stránek. Uložím sem postupně nápady jak řešit vývoj snookeru cz. Napíši sem i negativa a pokusím se všem dodat informaci o těchto stránkách.Po zkušenostech ze sociálních sítí zde nedovolím přímou diskuzi. Zapracuji Vaše připomínky i s Vašim podpisem. 

Pojďte se pokusit zajistit lepší podmínky pro tento sport.

Ondračka Luděk

telefon 603 447 690 dontrebic@dontrebic.cz

(A ještě připomínka. Prozatím jsou tyto stránky mojí iniciativou, tudíž se vším co je zde napsáno nemusí přímo souhlasit členové Arenia snooker Třebíč) 

Hlavní problémy

1 - špatné a neaktuální www stránky

2 - hrozná organizace turnajů

3 - nedostatek rozhodčích

4 - nesmyslný systém turnajů, žebříček hráčů

5 - nulové propojení mezi kluby

Peníze, peníze, dotace

Toto je zpráva, kterou jsem vytvořil před valnou hromadou

SNOOKER CZ z.s.

Valná hromada 2 zástupci od každého klubu s jedním hlasem.

Vedení, dle stanov.

Rozpočet :

příloha návrhu ČMBS

podle ní obdrží snooker sekce celkem 240 000Kč.

Jenže: odečítá se náš 10% podíl na vedení ČMBS

- 1 500,- za služby banky (nechápu za co, na trhu jsou banky které si nic neúčtují)

- 8 000,- za účetnictví

- 10 000,- za materiál

- 15 000,- za režie

- 60 000,- paušál za řízení snooker sekce, je započítán jako přímý příjem do 240 000,-

- 15 000,- za vedení svazu

- 12 500,- poplatek nadnárodním organizacím

- 10 000,- přímá podpora akcí ???

- 10 000,- rezerva

To znamená, že přispíváme celkem 82 000,- !!! a dostáváme 60 000,-

Pokud by jsme měli jen přímo 10%, (velmi podivný poměr, který pravděpodobně vznikl dle počtu členů, což nechápu. Podle mne tři sekce = dotace na třetiny),

Pak tedy máme z 2 620 000,- nárok na 262 000,- + poplatek od oddílů, hráčů.   

Dnes nám ČMBS posílá 18 000,- za členské příspěvky, což je úplný nesmysl.

Pokud máme zhruba 200 členů, tak by to bylo při 200Kč 16 000,- a po 1000Kč od oddílu je určitě více (21?).

Stejně mně to nesedí.

10 % z celkové dotace je 262 000,-

- 12 000,- je rozdíl v předešlých údajích

+ 18 000 za členské příspěvky

Tak to mně vychází 268 000 a dostáváme 240 000,-

Tak kde mám chybu? Anebo je chybou samotný systém?

Pozor, v návrhu rozpočtových pravidel není zmínka o způsobu přerozdělování financí dle ustanovení čl.2, Financování sekcí

 

Stanovy ČMBS

STANOVY

ČESKOMORAVSKÉHO BILLIARDOVÉHO SVAZU

ČÁST A

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČMBS

ČL. I

NÁZEV, POSTAVENÍ, VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI, SÍDLO, OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto stanovy upravují činnost Českomoravského billiardového svazu (dále jen ČMBS)
2. ČMBS je dobrovolným samostatným spolkem s působností na území České republiky. Za účelem plnění svého poslání sdružuje fyzické
a právnické osoby, které projeví svoji vůli stát se členem ČMBS a vyjádří svůj souhlas s posláním ČMBS a jeho stanovami.
3. ČMBS je právnickou osobou charakteru spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vlastní právní osobností a jako
takový je řádně registrován.
4. Plný název organizace je Českomoravský billiardový svaz, jednotně a závazně stanovenou zkratkou ČMBS.
5. ČMBS je subjektem uznaným a pověřeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Českým olympijským
výborem a Českou unií sportu k řízení billiardu na území České republiky a současně garantem jeho rozvoje.
6. ČMBS udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými sportovními institucemi z jiných států, zakládá a udržuje své členství v
mezinárodních kulečníkových institucích, které na demokratických principech provádějí otevřené sportovní styky a spolupráci.
7. Sídlem ČMBS je Praha.
8. Svazu bylo přiděleno IČ: 47608994


ČL. II

ÚČEL, ČINNOST

1. Hlavní činností ČMBS je péče o všestranný rozvoj kulečníkového sportu v ČR, vytváření podmínek pro všechny jeho formy a
výkonnostní stupně, které realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty. K tomu svolává a ustavuje své orgány
v souladu s těmito stanovami.
2. Řídí, rozvíjí a organizuje kulečníkové soutěže všech věkových kategorií v celé své sportovní organizační struktuře s působností na
území ČR. Vydává závazná sportovně-technická pravidla a řády s celostátní působností, zejména: Pravidla kulečníkového sportu,
Organizační řád, Soutěžní řád, Registrační a přestupní řád, Disciplinární řád, zajišťuje školení trenérů a rozhodčích.
3. Zastupuje a hájí zájmy českého kulečníkového sportu v mezinárodních organizacích a je jediným představitelem českého kulečníku ve
všech jeho druzích a disciplínách, plní úkoly uložené jí jako národní organizaci ze strany mezinárodních sportovních organizací.
Zajišťuje státní reprezentaci ve všech druzích a disciplínách kulečníkového sportu.
4. Zastupuje a hájí zájmy českého kulečníkového sportu před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy, pokud se jedná o
zájmy, přesahující působnost jednoho členského subjektu.
5. Je výhradním majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem kulečníkových soutěží a akcí ČMBS na území ČR. Je výhradním vlastníkem
všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových i audiovizuálních práv i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale
vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízených ČMBS na území ČR.
6. Vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých členů a svých orgánů, spravuje vlastní a svěřený hmotný
majetek a práva.

7. Může vytvářet organizační, ekonomické a materiální podmínky k provozování obchodní nebo obdobné činnosti, vstupovat do
obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat, nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

8. V souladu s výše uvedeným posláním jsou prvořadými cíli ČMBS zejména:
a) ustavovat, svolávat a koordinovat orgány ČMBS v souladu s těmito stanovami,
b) navrhovat systém soutěží a tyto soutěže organizovat a řídit,
c) vydávat a upravovat předpisy ČMBS v souladu s těmito stanovami, v případě sportovně- technických předpisů v návaznosti
na platná znění předpisů mezinárodních organizací, jichž je ČMBS členem,
d) vést k respektu k etickým a morálním principům, k pravidlům fair-play a předpisům ČMBS a dbát na jejich dodržování,
e) podporovat rozvoj kulečníku a rozšiřování hráčské základny,

f) řídit soustavu vrcholového kulečníku a systém výchovy sportovně talentované mládeže,
g) řídit systém výchovy hráčů, jakož zabezpečovat odborný růst trenérů, rozhodčích a dalších osob v kulečníku působících,
h) spravovat vlastní a svěřený majetek a práva,
i) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání,
j) provozovat svým jménem obchodní, marketingovou nebo ekonomickou činnost ke zlepšení vlastních hospodářských
podmínek ČMBS v souladu s platnými právními normami,
k) provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
l) vstupovat do obchodních vztahů a pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob,
m) zabezpečovat v rozsahu své působnosti patřičnou propagaci kulečníku,
n) spolupracovat s ostatními sportovními subjekty v České republice, jakož i v zahraničí.

ČL. III

PŘEDPISY ČMBS

1. ČBMS realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, těchto stanov, v respektu a
úctě k demokratickým principům a zásadám k zajištění všestranného rozvoje kulečníku na všech organizačních a výkonnostních
úrovních.

2. ČMBS a jeho členové při své činnosti dodržují etické, technické a organizační předpisy ČMBS, kterými jsou:

a) stanovy
b) sportovně-technické předpisy podle č l II odst. 2 této části,
c) organizační předpisy (jednací řády orgánů ČMBS apod.)
d) vnitřní předpisy ČMBS (etický kodex, status, usnesení, rozhodnutí, směrnice apod.), (souhrnně v textu těchto stanov,
předpisy ČMBS).

ČÁST B

ČLENSTVÍ V ČMBS

ČL. I

ČLENSTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, EVIDENCE FYZICKÝCH OSOB

1. Členové jsou sdruženi v ČMBS na základě vlastní vůle a za podmínek těchto stanov.

2. ČMBS má dva druhy členství, základní členství pro právnické osoby a evidované členství pro fyzické osoby.
3. Základní členství ČMBS je určeno výhradně pro právnické osoby (dále jen kluby), které se v předmětu své činnosti zabývají
provozováním takových činností, které nejsou v rozporu se zájmy kulečníkového sportu a chtějí svojí činností přispívat v oblasti
organizování a provozování kulečníkového sportu. Vzájemné vztahy řeší kromě těchto stanov i obecně platné právní předpisy.
Vstupem do ČMBS zůstává nedotčena jejich právní suverenita. ČMBS respektuje právní, organizační a ekonomickou samostatnost
klubů, vzájemně si neručí a nesou právní odpovědnost za vlastní závazky.

4. Vznik členství /základní/ v ČMBS: žadatel, oprávněný zástupce subjektu podá přihlášku, předloží platné znění registrovaných stanov.
Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru svazu o přijetí klubu.
5. Evidované členství ČMBS /dále jen ev. členství/ je určeno výhradně pro fyzické osoby. Fyzická osoba (dále jen ev. člen) musí být
členem klubu se statutem základního členství /mateřský klub/.
6. Vznik ev. členství v ČMBS: žadatel podává přihlášku s fotografií, uvede mateřský klub. Členství vzniká splněním požadovaných
náležitostí, odsouhlasením mateřským klubem a prostým zápisem do evidence.
7. Základní členství, právnické osoby v ČMBS zaniká:
a) předložením oznámení o vystoupení právnické osoby VV ČMBS,
b) vyloučením pro porušení povinností, lze pouze se souhlasem VH ČMBS,
c) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
d) člen, jehož členství zaniká, je povinen neprodleně vypořádat své závazky k ČMBS, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém členství zanikne.

8. Evidované členství v ČMBS zaniká:
a) písemným oznámením jednotlivce o vystoupení z klubu,
b) písemným zrušením členství klubem, lze pouze se souhlasem VV ČMBS,
c) vyloučením pro porušení povinností, lze pouze se souhlasem VH ČMBS,
d) úmrtím člena,
e) člen, jehož členství zaniká, je povinen neprodleně vypořádat své závazky k ČMBS, nejpozději do konce kalendářního roku, ve
kterém členství zanikne.

7. Členství fyzických osob a právnických osob je evidováno v centrální evidenci ČMBS. Členové ČMBS svým přihlášením k ČMBS dávají
výslovný souhlas s užitím údajů o fyzické osobě a údajů o právnické osobě (dále jen „osobní údaje“), a to zejména za účelem jejich
shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Osobní údaje slouží k užití v rámci členství v ČMBS a za účelem naplnění kontrolních, evidenčních a statistických cílů. Členové ČMBS
mají právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i dalších zákonná práva, a povinnost oznámit změnu těchto údajů.

ČL. II

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Mezi obecná práva členů patří:

a) být informován o činnosti ČMBS,
b) účastnit se soutěží řízených ČMBS,
c) využívat metodické, materiální nebo ekonomické pomoci,
d) volit a být volen do orgánů ČMBS (právo volit, platí pouze pro kluby),
e) aktivně se podílet dle svých osobních schopností na činnosti ČMBS,
f) navrhovat své zástupce do orgánů,
g) podávat návrhy, podněty a žádosti všem orgánům ČMBS,
h) hlasovací právo na VH ČMBS je určeno výhradně klubům.

2. Mezi obecné povinnosti členů ČMBS patří:
a) řídit se pravidly fair-play, etickými a morálními principy,
b) řídit se stanovami ČMBS, veškerými právními předpisy a předpisy ČMBS,
c) plnit rozhodnutí orgánů ČMBS všech úrovní,
d) poskytovat ČMBS veškerou potřebnou součinnost, mimo jiné kontrolního, evidenčního a statistického charakteru,
e) bez prodlení oznámit ČMBS veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce člena a registrovány v evidenci ČMBS,
f) komunikovat s mezinárodními organizacemi, jejichž je ČMBS členem, výhradně prostřednictvím ČMBS,
g) včas a úplně hradit finanční plnění dle předpisů ČMBS,
h) svým chováním nepoškozovat dobré jméno ČMBS,
i) případné spory související s činností v ČMBS řešit přednostně přes oficiální orgány ČMBS, jakož respektovat a podřídit se
rozhodnutí orgánů ČMBS.


ČÁST C

ORGÁNY ČMBS

ČL. I

VALNÁ HROMADA

1. Nejvyšším orgánem ČMBS je Valná hromada (dále jen „VH ČMBS“ nebo „VH“), kterou tvoří delegáti, členové klubů, s hlasem
rozhodujícím. Každý klub je oprávněn vyslat jednoho delegáta, který na jednání VH disponuje jedním hlasem. Delegování hlasů mezi
kluby, či zastupování na základě plných mocí mezi kluby či jejich delegáty je nepřípustné.

2. VH svolává Výkonný výbor ČMBS (dále jen „VV“) nejméně jednou za dva roky a je povinen ji svolat i tehdy, požádá-li o její svolání
alespoň 1/2 členů z celkového počtu klubů a právnických osob v ČMBS organizovaných. Neučiní-li tak do tří měsíců od obdržení
žádosti nebo do dvou let od konání předchozí VH, svolá VH Kontrolní a revizní komise ČMBS (dále jen „KRK“) a to do tří měsíců od
doručení požadavku na svolání VH či od uplynutí dvou let od konání předchozí VH. VH může rovněž svolat Kontrolní a revizní komise
ČMBS ze své vůle, pokud je VV ČMBS nečinný déle než tři měsíce nebo po stejnou dobu není usnášeníschopný.
3. Svolavatel VH je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program jednání VH nejpozději do 30 dnů před jejím konáním a to
písemně (poštou, elektronickou poštou), na adresy jednatelů nebo předsedů klubů a všem delegátům uvedeným v čl. I. odst. 1. této
části. Oznámení o konání VH včetně navrhovaného programu musí být ve stejné lhůtě zveřejněno na webových stránkách
www.cmbs.cz. Každý z delegátů VH je oprávněn nejpozději do 10 dnů před konáním VH zaslat VV návrh na úpravu programu VH, o
němž bude rozhodnuto v úvodu konání VH. Místo, datum a hodina konání VH musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly
možnost delegátů účastnit se VH. VH lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání VH nebo změna data
jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání VH, a to nejpozději jeden týden před
plánovaným datem konání VH. Jestliže má být na pořadu jednání změna stanov ČMBS, musí pozvánka na VH a oznámení o jejím
konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn stanov.
4. VH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů stanovených dle čl. I. odst. 1. této části, kteří
jsou oprávněni se VH účastnit. Přítomní delegáti se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno a příjmení adresáta, název
člena ČMBS, kterého delegát reprezentuje. Delegát je povinen se při prezenci na jednání VH prokázat platným, tj. potvrzeným
mandátním lístkem. VH zvolí svého předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Do doby zvolení předsedy řídí VH prezident
ČMBS nebo pověří řízením Generálního sekretáře ČMBS (dále jen „GS“). V případě, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů,
pokračuje VH po uplynutí 30 min náhradní VH, která je oprávněna jednat a usnášet se za účasti přítomných delegátů.
5. VH je oprávněna jednat, přijímat rozhodnutí a jiná opatření na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny
přítomných delegátů v následujících bodech jednání:
a) procedurální otázky, schválení programu, jednacího a volebního řádu
b) projednání a schválení zprávy o činnosti VV ČMBS
c) projednání a schválení výsledků hospodaření ČMBS
d) projednání a schválení zprávy Kontrolní a revizní komise ČMBS
e) volby a odvolání orgánů ČMBS a jejich členů,


dále pak volba a odvolání prezidenta ČMBS, GS ČMBS, předsedy Kontrolní a revizní komise

f) a v dalších otázkách, vyjma problematiky dle čl. I. odst. 6 této části stanov

6. VH rozhoduje 3/5 většinou hlasů přítomných delegátů o:
a) způsobu rozdělení finančních prostředků mezi sekce, schvalování rozpočtu a výši příspěvků členů ČMBS
b) vzniku, zániku sekce
c) úpravách, změnách a doplňcích stanov ČMBS
d) zániku ČMBS, včetně způsobu vypořádání jeho majetku a závazků

7. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal
mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny (Poznámka: např. volební a mandátová komise, ověřovatel zápisu apod.) a jaká byla
přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu z valné hromady.

ČL. II

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Výkonný výbor ČMBS (dále jen „VV ČMBS“ nebo „VV“) je statutárním orgánem ČMBS a je nejméně pětičlenný. VH ČMBS jsou voleni
tito členové VV ČMBS:


a) Prezident s hlasem rozhodujícím

b) Generální sekretář s hlasem rozhodujícím

O každém členu se hlasuje jednotlivě v pořadí dle předem schváleného volebního řádu. Členy VV ČMBS jsou dále prezidenti
jednotlivých sekcí, jejich volbu provádí Valná hromada sekce (dále jen VHS) a schvaluje VH ČMBS. Dále automaticky další člen sekce,
jejíž prezident bude zvolen prezidentem ČMBS.

2. VV zajišťuje plnění úkolů ČMBS v období mezi jednotlivými VH, vystupuje jménem ČMBS v právních vztazích a zastupuje ČMBS ve
vztahu ke státním orgánům, orgánům samosprávy, mezinárodním a jiným institucím, zajišťuje (a odpovídá za) účelné hospodaření se
svěřenými prostředky ČMBS, a rozhoduje o všech záležitostech svazu, které nejsou svěřeny VH, GS nebo KRK.
3. Funkční období VV je čtyřleté, pokud VH před volbou nerozhodne jinak. Člen VV může být do funkce zvolen i opakovaně.
4. Činnost VV řídí prezident ČMBS, který svolává VV k jednání nejméně 4x za rok. VV se rovněž může svolat na návrh kteréhokoliv člena
VV. VV se koná buďto ve formě osobního setkání jeho členů nebo za využití prostředků komunikace na dálku (telekonference apod.)
5. VV je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje většinou přítomných členů. Na jejím
zasedání má právo účasti předseda KRK nebo její pověřený člen s právem poradního hlasu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta ČMBS.
6. VV je zejména oprávněn a povinen:
a) přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem ČMBS podle usnesení VH a dále zajišťovat hlavní úkoly
ČMBS dle znění čl. II části A Stanov ČMBS
b) v obchodních společnostech, kde má ČMBS kapitálovou účast, vykonávat práva akcionáře nebo společníka
c) zřizovat poradní a pracovní komise svazu, jmenovat jejich předsedy, jmenovat oficiální zástupce a vyslance svazu, stanovit
jejich kompetence, určit rozsah působnosti a sjednat podmínky
d) projednávat a schvalovat rozhodnutí VV sekcí, je-li to zapotřebí, v případě nefunkčnosti a neplnění usnesení VH sekcí převzít
řízení sekce
e) bezprostředně po rozhodnutí o změně stanov učiněném na jednání VH vypracovat aktuální úplné znění stanov a toto nové
znění stanov předložit příslušnému rejstříkovému soudu k registraci změn. V případě obdržení námitek k provedeným
změnám stanov, je VV dále oprávněn již bez nutnosti schválení VH provést úpravu textu stanov tak, aby odpovídal námitkám
vzneseným ze strany státních orgánů, avšak to pouze v případě, že se bude jednat o takové změny, jež se nedotknou
základních principů fungování a rozhodování ČMBS a jejích orgánů.
7. VV je povinen činit zápisy z každého jednání VV, a tyto zápisy archivovat pro potřeby VH, KRK, ČUS, ČOV a případnou kontrolu ze
strany orgánů státní správy. Zápisy z jednání VV jsou na vyžádání přístupná všem členům ČMBS a jsou zveřejňovány na webových
stránkách ČMBS. Zápis z jednání VV je potřeba po jeho skončení rozeslat jednotlivým členům VV k připomínkování či odsouhlasení
formou hromadné mailové korespondence. Podpis člena na zápisu z jednání, je v takovémto případě nahrazen jeho souhlasem,
vyjádřeným prostřednictvím takovéto elektronické komunikace.

8. Pokud člen VV porušuje své povinnosti závažným způsobem a poškozuje tím dobré jméno ČMBS, může VV pozastavit výkon jeho
funkce, až do nejbližší VH. Toto může učinit i na návrh Kontrolní a revizní komise, jeho funkci do nejbližší VH bude vykonávat člen
kooptovaný VV ČMBS.

9. Hospodaření podléhá příslušným ustanovením těchto stanov část F. HOSPODAŘENÍ

ČL. III

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

1. KRK má nejméně tři členy, přičemž VH každé sekce je povinna do KRK zvolit jednoho člena. Jednoho z takto zvolených členů KRK
následně VH ČMBS zvolí předsedou KRK. Ve své činnosti KRK postupuje podle svého statutu, stanov ČMBS a obecně platných právních
předpisů.

2. KRK provádí kontrolu hospodaření VV, sekretariátu ČMBS, sekcí, regionů a všech jmenovaných oficiálních zástupců ČMBS. Vykonává
plánované i namátkové kontroly a revize nebo kontroly a revize na základě závažných podnětů od členů i nečlenů ČMBS, dále provádí
revize hospodaření se státními příspěvky, včetně kontroly statistických dat ekonomické a členské povahy v regionech, kontroluje
způsob a rozsah plnění usnesení VH ČMBS Výkonným výborem. KRK je oprávněna nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti
ČMBS a jejích orgánů.
3. S výsledky svých kontrolních závěrů musí písemně seznámit oprávněné zástupce kontrolovaného subjektu tak, aby se mohl ke
zjištěným skutečnostem vyjádřit. Zprávy a závěry z prováděných kontrol, spolu s návrhy na opatření předává VV k přijetí opatření.
4. Zprávu o své činnosti předkládá KRK každé VH když zpráva o činnosti musí obsahovat zejména zhodnocení uplynulého období, zprávu
o počtu a rozsahu prováděných kontrol, kontrolami zjištěné nedostatky a návrh opatření, jež by měl být přijat do budoucna.

ČL. IV

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ

1. Generální sekretář (dále jen „GS“) je volen VH na dobu čtyř let, nerozhodne-li VH jinak.

2. Hospodaření, GS je povinen a oprávněn zajišťovat a vykonávat veškeré činnosti spojené se správou rozpočtů svazu a sekcí.
Hospodaření svazu a sekcí přímo řídí. GS je ze své činnosti odpovědný VH ČMBS a to v otázkách hospodaření s majetkem svazu a
sekcí. GS metodicky řídí hospodaření regionů a jmenovaných zástupců ČMBS. Hospodaření podléhá jeho přímé kontrole.

3. Matrika, GS je povinen vést agendu matriky a průběžně aktualizovat úplný seznam všech členů ČMBS a z něj každému členovi na
základě žádosti vydat výpis, opis či kopii (vyjma citlivých údajů členů, jakými jsou rodná čísla a adresy bydliště). Přijímá žádosti o
členství v ČMBS, oznámení o vystoupení člena z ČMBS, vydává členské průkazy a zajišťuje další úkony spojené s evidencí členské
základny ČMBS.

4. GS je povinen se účastnit jednání všech VH ČMBS a VH sekcí, kterým je povinen předkládat zprávu o hospodaření s majetkem svazu a
sekcí, která musí být předkládána i KRK ČMBS, a zprávu o stavu členské základny a evidenci klubů.

5. Úprava dalších práv a povinností GS bude obsažena v dohodě o provedení práce či jiné obdobné dohodě, jež bude mezi ČMBS a GS za
účelem úpravy jejich vzájemného vztahu uzavřena.

6. GS může být do funkce zvolen i opakovaně.

ČL. V

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ

1. ČMBS, působnost v celé České republice, pro všechny kluby a druhy kulečníku.
2. Sekce, působnost v celé České republice, pro všechny kluby jednoho druhu kulečníku.
3. Region, působnost odpovídá vyššímu územně samosprávnému celku /kraj/ , pro všechny kluby jednoho druhu kulečníku kraje. Region
může dle rozhodnutí VV sekce sdružovat více krajů.

ČÁST D

SEKCE ČMBS

ČL. I

VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

1. Sekce sdružuje kluby organizované v ČMBS a zúčastňující se soutěží v jednom druhu kulečníkového sportu (dále jen „druh kulečníku“),
který tato sekce reprezentuje. Sekce nemá právní subjektivitu.

2. Vznik sekce podléhá schválení VH ČMBS, přičemž nutnou podmínkou vzniku sekce je předložení seznamu funkcionářů, klubů a jejich
členů. Na schválení vzniku sekce ze strany VH ČMBS není právní nárok. VH ČMBS je povinna v souvislosti se schválením vzniku nové
sekce rozhodnout rovněž o změně klíče při rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé sekce.

ČL. II

SLOŽENÍ

1. Do sekce příslušného druhu kulečníku jsou při jejím vzniku systémově zařazeny všechny kluby zúčastňující se soutěží v daném druhu,
jež jsou registrovány v ČMBS, klub může být členem i více sekcí.
2. Nejvyšším orgánem sekce je Valná hromada sekce (dále jen „VHS“), která se koná minimálně jednou za dva roky a svolává ji výkonný
výbor sekce (dále jen „VVS“). Počet delegátů s hlasem rozhodujícím pro kluby, způsob svolání, jednání a přijímat rozhodnutí se řídí
stejnými pravidly jako VH ČMBS. VHS jednou za čtyři roky volí členy VVS a člena Kontrolní revizní komise svazu (dále jen „KRK“).


3. VHS je oprávněna jednat, přijímat rozhodnutí a jiná opatření na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny
přítomných delegátů v následujících bodech jednání:

a) projednání a schválení zprávy o činnosti VVS sekce,
b) projednání a schválení výsledků hospodaření sekce,
c) projednání a schválení zprávy svého zástupce v KRK,
d) volby a odvolání orgánů sekce a jejich členů,
e) způsobu rozdělení finančních prostředků sekce, schvalování pravidel rozpočtu,
f) v jiných otázkách se postupuje dle rozhodnutí VHS.

ČL. III

SPRÁVA

1. Po VHS jako nejvyšší orgán sekce zajišťuje správu a řízení sekce Výkonný výbor sekce (dále jen „VVS“). Kontrolní funkcí je pak pověřena
Kontrolní a revizní komise svazu (dále jen „KRK“).
2. Výkonný výbor sekce (dále jen „VVS“) je minimálně tříčlenný. VHS jsou voleni:
a) prezident s hlasem rozhodujícím,
b) člen nebo členové s hlasem rozhodujícím dle požadavku VHS,
c) kandidát na pozici prezidenta svazu /musí být členem VV sekce/.

O každém členu se hlasuje jednotlivě v pořadí dle předem schváleného volebního řádu. Členem VVS je dále GS ČMBS s hlasem
rozhodujícím.

3. Kontrolní a revizní komise sekce:


VH sekce volí svého zástupce do KRK ČMBS.

4. VVS zajišťuje plnění úkolů sekce v období mezi jednotlivými VHS. V dané disciplíně řídí, rozvíjí a organizuje sportovní soutěže,
mistrovství republiky a nominuje státní reprezentaci. Stanovuje pravidla, organizační řády a nařízení, vede hospodaření sekce.
5. Funkční období VVS je čtyřleté, pokud VHS před volbou nerozhodne jinak. Člen VVS může být do funkce zvolen i opakovaně.
6. Činnost VVS řídí prezident sekce, který svolává VVS k jednání nejméně 2x za rok. VVS se rovněž může svolat na návrh kteréhokoliv
člena VVS. VVS se koná buďto ve formě osobního setkání jeho členů nebo za využití prostředků komunikace na dálku (telekonference
apod.)

7. VVS je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, rozhoduje většinou přítomných členů. Na jejím
zasedání má právo účasti předseda KRK nebo její pověřený člen s právem poradního hlasu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
prezidenta sekce ČMBS. VV sekce je povinen činit zápisy z každého jednání VV, a tyto zápisy podepsané všemi přítomnými účastníky
archivovat pro potřeby VV ČMBS. Zápisy z jednání VV jsou na vyžádání přístupná všem členům ČMBS a zveřejňovány na webových
stránkách ČMBS. V případě distančního jednání VV je možno zápis z jednání po jeho skončení rozeslat jednotlivým členům VV
k připomínkování či odsouhlasení s tím, že podpis takového člena na zápisu z jednání je v takovém případě nahrazen jeho souhlasem
vyjádřeným prostřednictvím elektronické komunikace, který musí být zapisovatelem k zápisu z jednání připojen.

8. Pokud člen VVS porušuje své povinnosti závažným způsobem a poškozuje tím dobré jméno ČMBS, může VV ČMBS pozastavit výkon
jeho funkce až do nejbližší VHS. Toto může učinit i na návrh Kontrolní a revizní komise ČMBS, jeho funkci do nejbližší VHS bude
vykonávat člen kooptovaný VVS a schválený VV ČMBS.
9. Hospodaření podléhá příslušným ustanovením těchto stanov část F. HOSPODAŘENÍ.

ČÁST E

REGION ČMBS

ČL. I

VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

1. Region sdružuje kluby organizované v ČMBS a zúčastňující se soutěží v jednom druhu kulečníkového sportu (dále jen „druh
kulečníku“), který tento region reprezentuje. Region nemá právní subjektivitu.

2. Vznik regionu podléhá schválení VV příslušné sekce. Na schválení vzniku regionu ze strany VV sekce ČMBS není právní nárok.
3. Region, /regionální sdružení/ organizuje a řídí soutěže ve spádovém regionu, samostatně v jednotlivých druzích kulečníkového sportu,
pokud počet klubů v regionu vyžaduje samostatnou soutěž. Regionální sdružení je za své jednání přímo odpovědné VVS.


ČL. II

SLOŽENÍ

1. Nejvyšším orgánem regionu je Valná hromada regionu (dále jen „VHR“), která se koná minimálně jednou za rok a svolává ji výkonný
výbor regionu (dále jen „VVR“), nebo ambasador regionu. Počet delegátů s hlasem rozhodujícím pro kluby, způsob svolání, jednání a
přijímat rozhodnutí se řídí stejnými pravidly jako VH ČMBS. VHR jednou za čtyři roky volí členy VVR, nebo ambasadora regionu.
2. VHR je oprávněna jednat, přijímat rozhodnutí a jiná opatření na základě většinové vůle, vyjádřené podporou nadpoloviční většiny
přítomných delegátů v následujících bodech jednání:
a. projednání a schválení zprávy o činnosti VVR,
b. projednání a schválení výsledků hospodaření regionu,
c. volby a odvolání orgánů regionu a jejich členů,
d. způsobu rozdělení finančních prostředků regionu, schvalování pravidel rozpočtu,
e. v jiných otázkách se postupuje dle rozhodnutí VHR.


ČL. III

SPRÁVA

1. Region řídí VVR, volený na VHR kluby jednoho druhu kulečníku. Region může samostatně řídit volený, nebo jmenovaný zástupce
ČMBS (dále jen ambasador). Výkonný výbor regionu tvoří:
a. předseda regionu s hlasem rozhodujícím,
b. člen nebo členové s hlasem rozhodujícím dle požadavku VHR.

2. Funkce mohou být kumulovány a region je pak zastupován minimálně předsedou regionu.

3. VVR má mandát a je oprávněn jménem regionu jednat a rozhodovat, a to na základě většinového souhlasu členů Výkonného výboru
regionu, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VVR.
4. Na jednáních VHR a VVR se přiměřeně použijí předcházející ustanovení těchto stanov. VVR je povinen průběžně informovat VVS o
dění v regionu a o požadavcích klubů na VVS.
5. Ambasador má mandát k řízení a vedení regionu. Je jmenován VV ČMBS, VV sekce nebo volen VHR.
6. Činnost VVR řídí předseda regionu, který svolává VVR k jednání nejméně 2x za rok. VVR se rovněž může svolat na návrh kteréhokoliv
člena VVR. VVR se koná buďto ve formě osobního setkání jeho členů nebo za využití prostředků komunikace na dálku (telekonference
apod.) Způsob svolání, jednání a přijímat rozhodnutí se řídí stejnými pravidly jako jednání VV sekce, část D, čl. III, bod 7 těchto stanov.
7. Hospodaření podléhá příslušným ustanovením těchto stanov část F. HOSPODAŘENÍ.

ČAST F

HOSPODAŘENÍ

ČL. I.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ČMBS

1. Majetek ČMBS tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku ČMBS jsou:
a) příspěvky ve formě dotací na činnost a na státní reprezentaci z veřejných a státních rozpočtů,
b) příspěvky na rozvoj talentované mládeže z MŠMT, veřejných a státních rozpočtů,
c) příjmy z vlastní sportovní a hospodářské činnosti,
d) podíly na zisku obchodních společností a jiných právnických osob, v nichž má ČMBS účast,
e) dary a členské příspěvky,
f) příjmy ze sponzorské a reklamní činnosti.
3. Majetek ČMBS slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČMBS a v zájmu sdružených subjektů. O jeho nabývání a pozbývání
rozhoduje a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje VV ČMBS.
4. ČMBS vede účetnictví podle platné zákonné úpravy a jeho vedení může zadat externí firmě, zásady hospodaření pak upravují stanovy,
ekonomické řády, manuály a směrnice schválené VV ČMBS.

5. Základní principy hospodaření s finančními prostředky jsou zejména tyto:
a) průhlednost a vyváženost hospodaření na všech stupních řízení ČMBS,
b) hospodaření ČMBS se řídí rozpočtem schváleným VH ČMBS,
c) hospodářskou činnost řídí prezident ČMBS ve spolupráci s generálním sekretářem ČMBS,
d) vyrovnaný rozpočet ČMBS svazu, sekcí a regionů,
e) veškeré výdaje čerpané z finančních prostředků ČMBS pokud nejsou přímou součástí schváleného rozpočtu svazu, sekce,
regionu, podléhají předchozímu schválení VV ČMBS s výjimkou písmene f) tohoto odstavce,
f) nelze-li z časových důvodů dodržet písm. e) tohoto odstavce, mohou nejen osoby uvedené na podpisovém vzoru k
bankovnímu účtu ČMBS vynaložit prostředky ve prospěch ČMBS jen po předchozím dokladovaném odsouhlasení většiny
členů VV (email, fax, pošta,…); tyto mimořádné výdaje musí být na nejbližším zasedání VV předloženy, dokladovány a musí
být obhájena jejich nezbytnost; o dodatečném schválení těchto výdajů rozhodne VV hlasováním,
g) v případě jednorázového výdaje nad 100.000,- Kč je nutný souhlas minimálně pěti členů VV ČMBS,
h) pravidelná kontrola hospodaření, kterou bude provádět KRK průběžně, přičemž je KRK povinna minimálně 2x ročně předložit
VV písemný výstup své kontroly; VV je povinen kontroly KRK umožnit a poskytnout patřičnou součinnost.

ČL. II.

FINANCOVÁNÍ SEKCÍ

1. Sekcím jsou přidělovány finanční prostředky z rozpočtu ČMBS podle klíče, který schvaluje VH ČMBS vždy na dva roky dopředu.
2. Sekce dále získává finanční prostředky zejména:
a) prostředky přidělené z rozpočtu svazu,
b) dary a členské příspěvky,
c) příjmy ze sponzorské a reklamní činnosti.
3. Finanční prostředky budou využity na:
a) podporu a rozvoj talentované mládeže,
b) provoz a chod správy sekce, web a servis portálu sekce,
c) registraci a členství v mezinárodních organizacích nutných k zajištění reprezentace,
d) výjezdy národní reprezentace
e) zajištění pořádání MČR jednotlivců a družstev v soutěžních disciplínách a jiných soutěží pořádaných ČMBS,
f) náklady na výjezdy funkcionářů VVS, grémia, apod.,
g) náklady na upořádání VHS,
h) školení rozhodčích, trenérů, funkcionářů,
i) podporu regionů.

4. Za vyúčtování finančních prostředků zodpovídá prezident sekce, kontrolně GS ČMBS. Vyúčtování se předkládá minimálně 2x ročně VV
ČMBS, KRK ČMBS, VVS a je veřejně přístupný na webu sekce.

ČL. III

FINANCOVÁNÍ REGIONŮ

1. Všechny regiony jsou povinny respektovat a dodržovat parametry a principy hospodaření stanovené těmito stanovami, metodickými
pokyny, manuály a předpisy vydanými VV svazu.

2. Za vyúčtování finančních prostředků zodpovídá předseda regionu nebo ambasador, kontrolně GS. Vyúčtování se předkládá minimálně
2x ročně VV ČMBS, KRK ČMBS, VVS. GS svazu se pak přímo podílí na řádném vyúčtování prostředků dotací plynoucích z rozpočtu svazu
a sekcí.

ČL. IV

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA

1. ČMBS je právnickou osobou, charakteru veřejně prospěšného spolku, s vlastní právní subjektivitou.
2. Písemné právní úkony za ČMBS podepisují samostatně prezident svazu, nebo generální sekretář svazu. Ostatní členové VV vždy
s podpisem prezidenta svazu, nebo generálního sekretáře svazu.

3. O zastupování ČMBS třetími osobami platí obecná ustanovení Občanského zákoníku zákona č.89/2012 sbírky zákonů.


ČL. V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Členství fyzických a právnických osob v ČMBS vzniklé před nabytím účinnosti těchto stanov zůstává nedotčeno.
2. Orgány ČMBS, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov, zůstávají ve stávajícím členském obsazení až do skončení
svého řádného funkčního období, při své činnosti se řídí podle nových stanov.
3. Účinnost předpisů nově projednaných a schválených již na základě nových stanov nesmí být s dřívější účinností než účinnost
nových stanov.
4. Funkce stanovené těmito stanovami mohou být vykonávány dobrovolně nebo i v pracovněprávním či obdobném vztahu
5. Zániku ČMBS předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací, a to na základě rozhodnutí valné hromady.
6. Ke dni 6. 9. 2015 se ruší stanovy ČMBS ve znění schváleném na VH ČMBS dne 7. 9. 2013. Nové stanovy ČMBS byly schváleny Valnou
hromadou ČMBS dne 6. 9. 2015, kdy nabyly platnosti a účinnosti.

Rozbor Stanov ČMBS

Stanovy ČMBS jsou standartním předpisem, V podstatě všechny svazy po revoluci převzali takovýto dokument. Některé funkční jej zcela zahodily, některé jej těžce přepracovávají.

Co je na nich špatně?

ČL. 1

2. Alibistická věta.Členy ČMBS jsou všichni jen z důvodu dotací

ČL.2

Celý je zapotřebí přepracovat. Neviděl jsem za těch pár let jediný slušně zorganizovaný turnaj. Stejně tak žádnou podporu mládeže.

Ostatně jak by to mohl nějaký výbor ČMBS vůbec dělat napříč všemi kulečníky?

5. Úplně směšné...

6. To už radši bez komentáře

7. To taky radši vůbec nic

Asi bych celý článek 2. zrušil a zcela ho nechal v pravomoci jednotlivých sekcí.

Vlastně bych úplně zrušil celé stanovy. Pokud musí existovat ČMBS, tak pouze jako servisní organizace a veškerou činnost bych nechal na jednotlivých sekcích. Stejně to tak teď je...

bbb